Коментар на Законот за кривична постапка

Скопје, 22 Јануари 2019

Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Правниот факултет „Јустинијан Прави“ работеа на првиот Коментар на Законот за кривичната постапка од 2010 година. Aнгажманот на авторите (Г.Калајџиев, Г.Лажетиќ, Л.Неделкова, М.Денковска, М.Тромбева, Т.Витларов, П.Јанкуловска, Д.Кадиев) е преточен во практична алатка која ќе помогне за воедначена примена на Законот.

Коментарот е првенствено наменет на практичарите, судиите и обвинителите, адвокатите и обвинетите, полициските службеници и сите други кои се занимаваат со казнената постапка, вклучително и новинарите. Текстот е корисно четиво и за сите кои допрва се обучуваат во вештините на казненото право, студентите по право и безбедност, постдипломци од различни области и докторанти. Целокупниот проект беше финансиски поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Коментарот на Законот за кривичната постапка може да се преземе тука.

190 total views, no views today

Закон за јавното обвинителство

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.150 од 12.12.2007

Изменување на Законот за јавното обвинителство:

„Службен весник на РМ“ бр.111 од  03.09.2008

2,094 total views, no views today

Закон за платите на јавните обвинители

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.153_од 23.12.2009

Изменувања и дополнувања на Законот за платите на јавните обвинители:

„Службен весник на РМ“ бр.67 од 14.05.2010

„Службен весник на РМ“ бр.231 од 31.12.2015

803 total views, 1 views today

Закон за јавнообвинителска служба

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.62 од 20.04.2015 

Изменувања и дополнувања на Законот за јавнообвинителска служба:

„Службен весник на РМ“ бр. 231 од 31.12.2015

„Службен весник на РМ“ бр. 11 од 25.01.2016

1,355 total views, 2 views today

Кривичен законик

Скопје, 08 Март 2016

Пречистен текст (заклучно со „Службен весник на РМ“ бр.55 од 2013)

Изменувања и дополнувања на Кривичниот законик:

Службен весник на РМ“ бр.82 од 5.06.2013

„Службен весник на РМ“ бр.28 од 6.02.2014

„Службен весник на РМ“ бр.14 од 24.01.2014

„Службен весник на РМ“ бр.27 од 5.02.2014

„Службен весник на РМ“ бр.115 од 1.08.2014

„Службен весник на РМ“ бр.132 од 5.09.2014

„Службен весник на РМ“ бр.160 од 31.10.2014

„Службен весник на РМ“ бр.199 од 30.12.2014

„Службен весник на РМ“ бр.196 од 10.11.2015

14,945 total views, 3 views today

Закон за кривична постапка

Скопје, 08 Март 2016

Службен весник на Република Македонија“ бр.150_18.11.2010 

1,329 total views, 4 views today