Закон за јавното обвинителство

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.150 од 12.12.2007

Изменување на Законот за јавното обвинителство:

„Службен весник на РМ“ бр.111 од  03.09.2008

1,082 total views, 4 views today

Закон за платите на јавните обвинители

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.153_од 23.12.2009

Изменувања и дополнувања на Законот за платите на јавните обвинители:

„Службен весник на РМ“ бр.67 од 14.05.2010

„Службен весник на РМ“ бр.231 од 31.12.2015

652 total views, no views today

Закон за јавнообвинителска служба

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.62 од 20.04.2015 

Изменувања и дополнувања на Законот за јавнообвинителска служба:

„Службен весник на РМ“ бр. 231 од 31.12.2015

„Службен весник на РМ“ бр. 11 од 25.01.2016

992 total views, 1 views today

Кривичен законик

Скопје, 08 Март 2016

Пречистен текст (заклучно со „Службен весник на РМ“ бр.55 од 2013)

Изменувања и дополнувања на Кривичниот законик:

Службен весник на РМ“ бр.82 од 5.06.2013

„Службен весник на РМ“ бр.28 од 6.02.2014

„Службен весник на РМ“ бр.14 од 24.01.2014

„Службен весник на РМ“ бр.27 од 5.02.2014

„Службен весник на РМ“ бр.115 од 1.08.2014

„Службен весник на РМ“ бр.132 од 5.09.2014

„Службен весник на РМ“ бр.160 од 31.10.2014

„Службен весник на РМ“ бр.199 од 30.12.2014

„Службен весник на РМ“ бр.196 од 10.11.2015

10,520 total views, 18 views today

Закон за кривична постапка

Скопје, 08 Март 2016

Службен весник на Република Македонија“ бр.150_18.11.2010 

1,005 total views, 1 views today