Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Струга

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Струга

215 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Скопје

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба ОЈО Скопје

Посебни податоци ОЈО Скопје

Приходи и расходи ОЈО Скопје

Приходи по дејности ОЈО Скопје

Изјава ОЈО Скопје

531 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Свети Николе

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба 2016 година ОЈО Свети Николе

Даночен биланс 2016 година ОЈО Свети Николе

Посебни податоци 2016 ОЈО Свети Николе

Приходи и расходи ОЈО Свети Николе

Структура на приходи по дејности ОЈО Свети Николе

228 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Ресен

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Ресен

261 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Радовиш

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци

Pприходи и расходи

Структура на приходи

187 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Прилеп

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Прилеп

374 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Охрид

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи

Даночен биланс

Посебни податоци

Достава на годишна сметка 2016

Изјава

298 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Куманово

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Куманово

281 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Крива Паланка

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Крива Паланка

196 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Кочани

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОJO Кочани 

215 total views, no views today

« Previous PageNext Page »