Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Радовиш

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци

Pприходи и расходи

Структура на приходи

153 total views, 1 views today