Вишо јавно обвинителство – Гостивар

Адреса: Живко Брајкоски бр.1 , 1230 Гостивар

телефон: +389  042 271 099

факс: +389  042-271-099 локал 102

Вишото јавно обвинителство – Гостивар е основано во 2007 година со Законот за јавното обвинителство, како резултат на потребата од следење на организацијата на судството, односно формирањето на Апелационен суд во Гостивар. Во надлежност на ВЈО Гостивар е надзорот на работата на ОЈО Тетово, ОЈО Гостивар, ОЈО Кичево и ОЈО Дебар. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство – Гостивар

123 total views, 1 views today