Вишо јавно обвинителство Гостивар

Адреса: Живко Брајкоски бр.1, 1230 Гостивар

телефон: +389 042 271 099

Факс: +389 042-271-099 локал 102

Вишото јавно обвинителство Гостивар е основано во 2007 година со Законот за јавното обвинителство, како резултат на потребата од следење на организацијата на судот. Во надлежност на ВЈО Гостивар е надзорот на работата на ОЈО Тетово, ОЈО Гостивар, ОЈО Кичево и ОЈО Дебар. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор над работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавни обвинители.

Годишна сметка на Вишото јавно обвинителство Гостивар за 2018 година

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство Гостивар

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство Гостивар

1,584 total views, 2 views today