Вишо јавно обвинителство Штип

Адреса: Ген. Михајло Апостолски бр.18, 2000 Штип

телефон: +389  032 391 024

факс: +389  032 391 033; 032 393 455

Вишото јавно обвинителство Штип е основано 1946 година. Вишото јавно обвинителство Штип функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Штип, во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Штип, ОЈО Струмица, ОЈО Кочани, ОЈО Делчево, ОЈО Берово, ОЈО Радовиш и ОЈО Свети Николе. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Вишото јавно обвинителство Штип за 2018 година

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство Штип

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство Штип

1,436 total views, 2 views today