Историски развој на јавното обвинителство во Република Македонија

Зборот „Јавен обвинител“ (прокурор) за првпат во историјата официјално се споменува во црковниот документ – Ордонанса од 25 март 1303 година на Папата Инокентие III, каде јавниот обвинител е кралски застапник за гонење по службена должност на сторителите на кривичното дело – Клевета.

Јавното обвинителство (Ministere Public) како посебен државен орган за првпат се формира во француските судови по буржоаско – демократската револуција од 1789 година и службениците добиваат надлежност на државен орган кој го следи правилното извршување на законите и судските одлуки и пред судовите го застапува јавниот интерес. Со Законот за кривичната истрага на Франција од 1808 година, Јавното обвинителство добива задачи, функции и надлежности во кривичното гонење кои ги има и ден денес. Во текот на XIX век Јавниот обвинител како државен орган се воведува во сите држави во Европа.

Во Република Македонија, сé до нејзиното осамостојување, развојот на јавното обвинителство и неговото функционирање било условено од потезите на заедничката држава во чии рамки се наоѓала и Македонија.

 

 

2,705 total views, 1 views today