КОНТАКТ

Република Северна Македонија
Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

Кеј Димитар Влахов бб
1000 Скопје

тел.+389  (02)3298 -288

факс.+389  (02)3219 – 881

Електронска пошта: jorm@jorm.org.mk

Служба за односи со јавноста: press@jorm.mk