Огласи, Соопштенија

Јавен оглас 4/2021

Одлука за избор ОЈО Гостивар

Одлука за неизбор ЈОРСМ

Одлука за избор ВЈО Битола

Одлука за избор ВЈО Гостивар 1

Oдлука за избор ВЈО Гостивар 2

Одлука за неизбор ВЈО Гостивар

Одлука за избор ВЈО Скопје

Одлука за неизбор ОЈО ГОКК

Одлука за избор ОЈО Гевгелија

Одлука за неизбор OJO Гостивар

Одлука за неизбор ОЈО Кочани

Одлука за неизбор ОЈО Куманово 1

Одлука за неизбор ОЈО Куманово 2

Одлука на избор ОЈО Охрид

Одлука за неизбор ОЈО Ресен

Одлука за избор ОЈО Скопје

Одлука за неизбор ОЈО Струга

Одлука за неизбор ОЈО Тетово 1

Одлука за неизбор ОЈО Тетово 2

РАНГ ЛИСТА на кандидати по административна селекција, испит и интервју

Корекција на ранг листа на кандидати за ОЈО Скопје

Листа на кандидати за испит со бодови од административна селекција и испит 4 21

Корекција на ранг листа на кандидати кои ја поминале административната селекција 

Кандидати кои ја поминале административната селекција по Оглас 4 /21

Кандидати кои НЕ ја поминале административната селекција по Оглас 4 /21

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИ СЛУЖБЕНИК ЗА ОГЛАС 4/2021

ОБЈАВА НА ЈАВЕН ОГЛАС 4/2021