Огласи

ОГЛАС 1/2022 – Одлуки за избор во ОЈО Скопје

Работно место: Јавнообвинителски соработник во истражен центар – 1 извршител

Работно место: Помлад јавнообвинителски соработник по казнено право – 1 извршител