КОНТАКТ

Република Северна Македонија

Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

Кеј Димитар Влахов бб

 1000 Скопје,

тел.+389  (02)3298 -288

факс.+389  (02)3219 – 881

Електронска пошта: jorm@jorm.org.mk

Служба за односи со јавноста: press@jorm.mk

nov

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер :

Валентина Ристеска

Офицер за заштита на лични податоци

Билјана Арсовска

20,299 total views, 28 views today