СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, како државен орган, овозможува слободен пристап до информациите од јавен карактер. Пристапот до информациите од јавен карактер се врши во процедура и обем предвиден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Притоа, овозможувањето на овој пристап не смее да биде во спротивност со законските одредби за тајност на кривичната постапка и да ги нарушува принципите на пресумпција на невиност.

Службено лице за посредување со информации во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија:

Валентина Ристеска

тел. +389 (02)3298-288

+389 70 397-894

електронска пошта: valentina.risteska@jorm.mk

 

Службено лице за посредување со информации во Вишото јавно обвинителство Битола:

Јованка Јошевска

тел. +389 (47) 239-368

електронска пошта: vjo.bitola@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Вишото јавно обвинителство Гостивар:

Душан Попоски

тел. +389 70 457-658

електронска пошта: vjo.gostivar@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Вишото јавно обвинителство Скопје:

Елизабета Банишка

тел. +389 (2) 3219-840

електронска пошта: baniska.beti@gmail.com

vjoskopje1@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Вишото јавно обвинителство Штип:

Мимоза Таушанова – Батева

тел. +389 78 393-246

електронска пошта: mimoza_tausanova@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Берово:

Маја Рамисовска

тел. +389 (33) 471-016

електронска пошта: zaskovska.m@gmail.com

ojoberovo@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Битола:

Оливера Нечаковска

тел. +389 70 395-671

електронска пошта: Olivera.Nechakovska@jorm.mk

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Велес:

Цветанка Богоевска

тел. +389 76 304-082

електронска пошта: cvetankanovakova@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Гевгелија:

Василка Садикова Ковачева

тел. +389 76 304-085

електронска пошта: ojo.gevgelija@yahoo.com

 

Службени лица за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Гостивар:

Милка Секулоска 

Даниела Трипуновска

тел. +389 (42) 217-288

електронска пошта: ojo.gostivar@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Дебар:

Ирфан Сејадиновски

тел. +389 70 728-711

+ 389 (46) 831-633

електронска пошта: ojodebar@live.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Делчево:

Кристина Аралампиевска

тел. +389 70 783-055

електронска пошта: infofirma@yahoo.com

kristinadamjanova@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Кавадарци:

Маја Китанова

тел. +389 78 318-323

електронска пошта: ojo.kavadarci@t.mk

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Kичево:

Славица Дејаноска

тел. +389 (45) 224-081

+389 (45) 224-082

електронска пошта: ojo.kicevo@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Кочани:

Татјана Стојанова

тел. +389 (33) 274-021

+389 (33) 272-762

електронска пошта: ojo.kocani@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Крива Паланка:

Станче Јовановска

тел. +389 78 368-544

електронска пошта: stance.jovanovska@yahoo.com

 

Службени лица за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Куманово:

Александар Димитријевски

Орхан Шерифи

тел. +389 78 767-832

+389 70 714-147

електронска пошта: ojokumanovo@hotmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Охрид:

Јован Стениоски

Зоран Митрески

тел. +389 (46) 263-382

електронска пошта: ojoohrid@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Прилеп:

Ристе Шошески

тел. +389 70 259-056

електронска пошта: ojoprilep@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Радовиш:

Мери Коцева

тел. +389 70 333-891

електронска пошта: ojoradovis@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Ресен:

Ајнур Метовска

тел. +389 (47) 455-419

електронска пошта: ojoresen@hotmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Свети Николе:

Никола Митев

тел. +389 71 370-189

+389 (32) 511-301

електронска пошта: obvinitelstvoosnovno@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Скопје:

Ирена Маркоска

тел. +389 (2) 3111-192

електронска пошта: irenatodorovska@hotmail.com

osnovnojavnoobvinitelstvoskopje@jorm.mk

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Струга:

Билјана Петреска

тел. +389 (46) 786-545

електронска пошта: osnovnojavnoobvinitelstvostruga@yahoo.com

 

Службени лица за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Струмица:

Виолета Милчовска

Борче Ѓузелов

тел. +389 (34) 321-593

електронска пошта: obvinitelstvosr@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Тетово:

Јетмире Реџепи

тел. +389 70 759-370

електронска пошта: Jetmirat@hotmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Штип:

Татјана Кацарова

тел. +389 76 304-149

+389 (32) 223-945

електронска пошта: tatjanakacarova@yahoo.com

osnovnojavnoobvinitelstvostip@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција:

Марјана Крстева

тел. +389 71 390-597

+389 (2) 3219-850

електронска пошта: ojogokk@jorm.mk

Начин на поднесување на барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер:

– писмено

– усно

– електронски запис

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвиле или со која располагаат јавните обвинителства со пополнување на формуларот – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кој можат да го добијат во просториите на соодветното јавно обвинителство или да го преземат на линкот подолу:

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Пополнетиот формулар/барање за информација може да се достави во писмена форма на адресата на соодветното обвинителство, на службената електронска адреса на институцијата: jorm@jorm.org.mk или на наведените електронски адреси на службените лица за посредување со информации. Граѓаните можат да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на телефонскиот број на службеното лице за посредување со информации во соодветното обвинителство.

Согласно чл.36 ст.1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, го објавуваме следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА ЈОРСМ ЗА 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА ВЈО ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ОЈО ВЕЛЕС ЗА 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ЗА 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ЗА 2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2021 ГОДИНА НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ВЈО ШТИП ВО 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ВО 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ВО 2019 ГОДИНА