СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, како државен орган, овозможува слободен пристап до информациите од јавен карактер. Пристапот до информациите од јавен карактер се врши во процедура и обем предвиден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Притоа, овозможувањето на овој пристап не смее да биде во спротивност со законските одредби за тајност на кривичната постапка и да ги нарушува принципите на пресумпција на невиност.

Службено лице за посредување со информации во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија:

Валентина Ристеска

тел. +389 (02)3298-288

+389 70 397-894

електронска пошта: jorm@jorm.org.mk

 

Службено лице за посредување со информации во Вишото јавно обвинителство Битола:

Јованка Јошевска

тел. +389 (47) 239-368

електронска пошта: vjo.bitola@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Вишото јавно обвинителство Гостивар:

Душан Попоски

тел. +389 70 457-658

електронска пошта: vjo.gostivar@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Вишото јавно обвинителство Штип:

Мимоза Таушанова – Батева

тел. +389 78 393-246

електронска пошта: mimoza_tausanova@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Битола:

Оливера Нечаковска

тел. +389 70 395-671

електронска пошта: Olivera.Nechakovska@jorm.mk

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Велес:

Цветанка Богоевска

тел. +389 76 304-082

електронска пошта: cvetankanovakova@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Гевгелија:

Василка Садикова Ковачева

тел. +389 76 304-085

електронска пошта: ojo.gevgelija@yahoo.com

 

Службени лица за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Гостивар:

Милка Секулоска 

Даниела Трипуновска

тел. +389 (42) 217-288

електронска пошта: ojo.gostivar@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Делчево:

Кристина Аралампиевска

тел. +389 70 783-055

електронска пошта: infofirma@yahoo.com

kristinadamjanova@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Кавадарци:

Маја Китанова

тел. +389 78 318-323

електронска пошта: ojo.kavadarci@t.mk

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Крива Паланка:

Станче Јовановска

тел. +389 78 368-544

електронска пошта: stance.jovanovska@yahoo.com

 

Службени лица за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Куманово:

Александар Димитријевски

Орхан Шерифи

тел. +389 78 767-832

+389 70 714-147

електронска пошта: ojokumanovo@hotmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Прилеп:

Ристе Шошески

тел. +389 70 259-056

електронска пошта: ojoprilep@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Радовиш:

Мери Коцева

тел. +389 70 333-891

електронска пошта: ojoradovis@gmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Ресен:

Ајнур Метовска

тел. +389 (47) 455-419

електронска пошта: ojoresen@hotmail.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Струга:

Билјана Петреска

тел. +389 (46) 786-545

електронска пошта: osnovnojavnoobvinitelstvostruga@yahoo.com

 

Службени лица за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Струмица:

Виолета Милчовска

Борче Ѓузелов

тел. +389 (34) 321-593

електронска пошта: obvinitelstvosr@yahoo.com

 

Службено лице за посредување со информации во Основното јавно обвинителство Тетово:

Јетмире Реџепи

тел. +389 70 759-370

електронска пошта: Jetmiret@hotmail.com

 

 

 

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Согласно чл.36 ст.1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, го објавуваме следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ВЈО ШТИП ВО 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ВО 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ВО 2019 ГОДИНА