СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, како државен орган, овозможува слободен пристап до информациите од јавен карактер. Пристапот до информациите од јавен карактер се врши во процедура и обем предвиден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Притоа, овозможувањето на овој пристап не смее да биде во спротивност со законските одредби за тајност на кривичната постапка и да ги нарушува принципите на пресумпција на невиност.

Службено лице за посредување со информации:

Валентина Ристеска

тел. +389 (02)3298-288

електронска пошта: jorm@jorm.org.mk

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Согласно чл.36 ст.1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, го објавуваме следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ВЈО ШТИП ВО 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ВО 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ЈОРСМ ВО 2019 ГОДИНА