Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, од Одделението за гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата при Јавното обвинителство на Република Северна Македонија формирано 2004 година, во 2007 прераснува во посебно обвинителство за постапување по предмети сврзани со организираниот криминал и корупцијата на ниво на цела територија на Република Северна Македонија. Седиште на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е во Скопје. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Валентина Бислимовска

Верица Бержецка Крстева

Енѓелуше Кадриу Леши

Ивана Трајчева

Катерина Коларевиќ

Марија Ѓоргева

Милица Гаврилова

Наташа Поп Трајкова

Оливера Проеска

Сузана Мирческа Кузмановска

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 32 19 850

факс: +389  02 32 19 866

технички секретар: 071 390 597