ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со Законот за заштита на личните податоци кој е lex generalis во оваа област, правото на заштита на личните податоци е инкорпорирано во нашиот правен систем со што е воспоставен нов концепт преку кој се нагласува важноста на ова право како едно од основните слободи и права на поединецот и како есенцијална вредност на секое модерно и технолошки развиено општество. Овој концепт подразбира заштита на приватноста и личниот интегритет на секој поединец, секогаш и секаде каде што се врши обработка на лични податоци.

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, како контролор и обработувач на збирки на лични податоци, ги применува одредбите на соодветниот закон и имплементира процедури за заштита на личните податоци. Притоа, назначен е офицер за заштита на лични податоци, а сите субјекти имаат право на пристап и исправка на сопствените лични податоци.

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ НА ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

ПОЛИТИКА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА КРИВИЧНО-ПРАВНА ОБРАБОТКА

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВА

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ ВИДЕО НАДЗОР

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ ВЕБ СТРАНИЦА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Прилог 1 Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци

Прилог 3 Барање за исправка и дополнување на личните податоци

Прилог 4 Барање за бришење на лични податоци

Прилог 6 Барање за ограничување на лични податоци

ЗАДОЛЖИТЕЛНО УПАТСТВО ЗА ДОКУМЕНТИРАЊЕ НА НАРУШУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ, ПРИЈАВУВАЊЕ, РЕАКЦИЈА И САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

АНАЛИЗА НА РИЗИК ОД НЕОВЛАСТЕНО ОТКРИВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ – ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РСМ