СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, како државен орган, овозможува слободен пристап до информациите од јавен карактер. Пристапот до информациите од јавен карактер се врши во процедура и обем предвиден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Притоа, овозможувањето на овој пристап не смее да биде во спротивност со законските одредби за тајност на кривичната постапка и да ги нарушува принципите на пресумпција на невиност.

Офицер за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Валентина Ристеска

тел. +389 (02)3298-288

електронска пошта: jorm@jorm.org.mk

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР