PROKURORI PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

PROKURORI PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ljubomir Joveski, lindi më 03.01.1954 në fshatin Dolgaec të Prilepit. Shkollimin e mesëm e mbaroi në gjimnazin “Cvetan Dimov” në Shkup, ndërsa në Fakultetin Juridik të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup diplomoi në vitin 1978. Provimin e jurisprudencës e ka dhënë në vitin 1983.

Në biografinë e tij profesionale, Joveski ka më shumë se 15 vjet përvojë pune si gjyqtar në lëndë nga materia penale, më shumë se 12 vjet përvojë pune si prokuror publik, dhe 7 vjet përvojë pune në fushën e ekzekutimit të sanksioneve penale.

Pas diplomimit, në vitin 1979 u punësua në Sekretariatin Republikan të Drejtësisë, ku pas stazhimit, punoi si referent, referent i lartë e më vonë si këshilltar-inspektor në Sektorin e Ekzekutimit të Sanksioneve Penale. Në të njëjtën periudhë ka punuar edhe si Sekretar i Këshillit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Sekretar i Komisionit për Lirimin me Kusht të Personave të Dënuar, Kryetar i Komisionit për Provimin Profesional për Titujt në Shërbimin e sigurimit në institucionet ndëshkimore-përmirësuese dhe ato edukative-përmirësuese dhe si Sekretar i Komisionit  për dhënien e provimit të jurisprudencës.

Më 09.11.1987 Joveski u zgjodh gjyqtar në Gjykatën Komunale Shkup 2, ndërsa në vitin 1995 dhe 1996 e ushtroi funksionin e zëvendës-kryetarit të Gjykatës. Nga 02.07.1996 ishte ushtrues i detyrës së kryetarit, e më pas edhe u zgjodh kryetar i Gjykatës Themelore Shkup 2 për një mandat katër vjeçar. Si gjyqtar ai i ka proceduar lëndët nga fusha penale.

Zëvendës-Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut u zgjodh më 10.04.2003, ndërsa më 15.04.2009 u zgjodh Prokuror Publik në atë Prokurori. Këtë funksion Joveski e ushtroi deri në zgjedhjen si anëtar i Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut më 23.12.2015, ku u zgjodh nga radhët e prokurorëve publikë.

Nga aktivitetet e tjera, për një periudhë të caktuar Joveski ishte kryetar i Këshillit drejtues të Akademisë së Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë, për dy mandate ishte anëtar i Kryesisë i Lidhjes së Shoqatave të Penologjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe për një mandat ishte edhe kryetar i Lidhjes. Ai ishte gjithashtu kryetar i Kuvendit të Shoqatës për të Drejtën Penale dhe Kriminologji të Republikës së Maqedonisë së Veriut për një periudhë të caktuar.

Ka marrë pjesë në disa grupe pune për hartimin e propozim-ligjeve në fushën e drejtësisë – Kodit Penal, Ligjit për Procedurën Penale, Ligjit për Prokurorinë, Ligjit për Gjykatat, Ligjit për Akademinë e Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë, për shkeljet, ekzekutimin e sanksioneve, për Këshillin e Prokurorëve Publikë etj.

Përveç kësaj, Joveski ka marrë pjesë në punëtori dhe këshillime në vend dhe jashtë të tij, ku ka pasur prezantime në fushën e delikuencës së të miturve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, bazat për përcaktimin e paraburgimit, për edukimin e të dënuarve gjatë vuajtjes së dënimit dhe për mbikëqyrjen gjyqësore në ekzekutimin e dënimit me burg.

Ljubomir Joveski u zgjodh Prokuror Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 25.12.2017.

Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut është funksionar i emëruar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për një mandat prej gjashtë vitesh dhe me të drejtë për riemërim. Për punën e tij dhe për punën e Prokurorisë Publike, ai është përgjegjës para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kushtet që duhet t’i përmbushë një person për t’u bërë Prokuror Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut janë: të jetë qytetar i aftë për punë i Republikës së Maqedonisë së Veriut me aftësi të përgjithshme shëndetësore, që e njeh në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, ka diplomë universitare si jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe të paktën tetë vjet përvojë pune pas dhënies së provimit të jurisprudencës, me rezultate të konfirmuara në çështjet juridike, gjegjësisht është profesor i rregullt/inordinar universiteti që ligjëron lëndë të drejtësisë në sferën e jurisprudencës për më shumë se dhjetë vjet.

Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut e përfaqëson Prokurorinë Publike, udhëheq me punën e saj, i ushtron të drejtat dhe obligimet e përcaktuara me ligj. Ai është përgjegjës për situatën e përgjithshme në lidhje me organizimin dhe kryerjen e funksioneve të Prokurorisë Publike, jep udhëzime të detyrueshme të përgjithshme me shkrim për prokurorët e lartë publikë, prokurorin themelor publik për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe për prokurorët themelorë publikë për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të individit dhe qytetarit, mbrojtjen e interesave të shtetit dhe personave të tjerë juridikë, për zbulimin dhe ndjekjen më efikase të veprave penale dhe të autorëve të tyre, për zbatimin e mjeteve juridike dhe zbatimin e ligjeve. Sipas ligjit, Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të ndërmarrë ndjekje penale dhe kryerje të punëve të caktuara për të cilat është kompetent një prokuror i lartë, prokuror themelor ose prokuror themelor publik për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjegjësisht t’i autorizojë ata të zhvillojnë procedurë për lëndë të caktuara ose të kryejnë detyra të caktuara që janë në kompetencë të ndonjë prokurori tjetër publik.

Në fillim të çdo viti kalendarik, Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut miraton Orar vjetor të punës dhe dorëzon Raport vjetor për punën e Prokurorive Publike dhe për gjendjen e krimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut para Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut parashtron iniciativë për fillimin e procedurës për vlerësimin e pajtueshmërisë së ligjit me Kushtetutën dhe pajtueshmërinë e dispozitave të tjera me Kushtetutën dhe ligjet, nëse çështja e kushtetutshmërisë dhe e ligjshmërisë shtrohet në punën e Prokurorisë Publike.

Nëse Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut i ndërpritet funksioni ose shkarkohet prej tij, Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut e cakton një prokuror publik nga radhët e prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut që do ta kryejë funksionin deri në emërimin e Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Që nga viti 1944 deri më sot detyrën e Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut e kanë ushtruar 15 prokurorë publikë.