План за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки во јавното обвинителство на република Северна македонија за 2021 година

Годишен план за јавни набавки 2021 година