Огласи за јавни набавки

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 14/16 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ – ПЕЧАТЕНИ ПАПКИ, ПЕЧАТЕНИ ПЛИКОВИ, ПЕЧАТЕНИ ТАБАЦИ ЗА УПИСНИЦИ, ПЕЧАТЕНИ ЛИСТОВИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ДРУГИ ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Тендерска документација
ФОРМАТ НА ДОКУМЕНТИТЕ
РОП уписник