Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Адреса: Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 32 19 850

факс: +389  02 32 19 866

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, од Одделението за гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата при Јавното обвинителство на Република Северна Македонија формирано 2004 година, во 2007 прераснува во посебно обвинителство за постапување по предмети сврзани со организираниот криминал и корупцијата на ниво на цела територија на Република Северна Македонија. Седиште на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е во Скопје. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција


12,895 total views, 25 views today