Финансиски извештаи

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Кавадарци

Биланс на состојба 2016 година ОЈО Кавадарци Биланс на приходи и расходи 2016 година ОЈО Кавадарци Посебни податоци 2016 година ОЈО Кавадарци Структура СПД 2016 година 

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Одлука ОЈО ГОКК Извештај ОЈО ГОКК Приходи и расходи ОЈО ГОКК Приходи по дејности ОЈО ГОКК Биланс на состојба ОЈО ГОКК Бруто биланс ОЈО ГОКК Даночен биланс ОЈО ГОКК Заклучен лист ОЈО ГОКК ОЈО ГОКК посебни податоци Посебни податоци ОЈО ГОКК ДОПИСИ: Централен регистар ЈОРМ ДЗР

Финансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство на Република Македонија

ОДЛУКИ: ОДЛУКА за прифаќање на годишна сметка Одлука за парични средства Одлука за материјални и нематеријални средства Одлука за ситен инвентар ИЗВЕШТАИ: Извештај за финанскиско работење на ЈОРМ Извештај за материјални и нематеријални средства Извештај за ситен инвентар Даночен биланс за оданочување на добивка Бруто биланс завршна сметка Биланс на состојба Приходи и расходи Структура ... ПовеќеФинансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство на Република Македонија