Финансиски извештаи

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Тетово

Биланс на состојба ОЈО Тетово Даночен биланс ОЈО Тетово Извод ос промет на сметка Приходи и расходи ОЈО Тетово Приходи по дејности ОЈО Тетово Посебни податоци ОЈО Тетово Решение за извршена промена кај деловните субјекти Допис до ЈОРМ Допис до ЦР Изјава ОЈО Тетово