Финансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство на Република Македонија

ОДЛУКИ:
ОДЛУКА за прифаќање на годишна сметка
Одлука за парични средства
Одлука за материјални и нематеријални средства
Одлука за ситен инвентар
ИЗВЕШТАИ:
Извештај за финанскиско работење на ЈОРМ
Извештај за материјални и нематеријални средства
Извештај за ситен инвентар
Даночен биланс за оданочување на добивка
Бруто биланс завршна сметка
Биланс на состојба
Приходи и расходи
Структура на приходи по дејности
Спецификација на расходи
ЕЛАБОРАТИ И СЛУЖБЕНИ БЕЛЕШКИ:
Елаборат за материјални и нематеријални средства
Елаборат за парични средства
Елаборат за ситен инвентар
Службена белешка
Службена белешка за парични средства
Записник за парични средства
Службена белешка за ситен инвентар
ДОПИСИ:
Допис до МФ
Допис до ДЗР
Изјава за завршна сметка
Достава на завршна сметка
Посебни податоци