Огласи за јавни набавки

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 3/15 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ ПЕЧАТЕНИ ПАПКИ, ПЕЧАТЕНИ ПЛИКОВИ, ПЕЧАТЕНИ ТАБАЦИ ЗА УПИСНИЦИ И ПЕЧАТЕНИ ЛИСТОВИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

Отворена постапка за папки, пликови и уписници 2015 ( ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА)
ПРИЛОГ 1.1 -1 Потреби од табаци за уписници
ПРИЛОГ 1.1.- 2 Потреби од табаци за статистички прегледи, папки за предмети и пликови
ПРИЛОГ 2 ФОРМАТИ НА ДОКУМЕНТИТЕ