Подзаконски Акти

Правилник за примање и располагање и евиденција за примени подароци на јавните обвинители при протоколарни настани

ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ