Закони и подзаконски акти

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА СТОРЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОВРЕДА

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА СТОРЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОВРЕДА

Правилник за предлагање, размена и упатување на јавен обвинител во институции, агенции, тела на Европската Унија

Правилник за предлагање, размена и упатување на јавен обвинител во институции, агенции, тела на Европската Унија  

Закон за платите на јавните обвинители

„Службен весник на РМ“ бр.153_од 23.12.2009 Изменувања и дополнувања на Законот за платите на јавните обвинители: „Службен весник на РМ“ бр.67 од 14.05.2010 „Службен весник на РМ“ бр.231 од 31.12.2015

Закон за јавнообвинителска служба

„Службен весник на РМ“ бр.62 од 20.04.2015  Изменувања и дополнувања на Законот за јавнообвинителска служба: „Службен весник на РМ“ бр. 231 од 31.12.2015 „Службен весник на РМ“ бр. 11 од 25.01.2016

Кривичен законик

Пречистен текст (заклучно со „Службен весник на РМ“ бр.55 од 2013) Изменувања и дополнувања на Кривичниот законик: „Службен весник на РМ“ бр.82 од 5.06.2013 „Службен весник на РМ“ бр.28 од 6.02.2014 „Службен весник на РМ“ бр.14 од 24.01.2014 „Службен весник на РМ“ бр.27 од 5.02.2014 „Службен весник на РМ“ бр.115 од 1.08.2014 „Службен весник на РМ“ … Повеќе