Закони и подзаконски акти

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА СТОРЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОВРЕДА

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА СТОРЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОВРЕДА

Правилник за предлагање, размена и упатување на јавен обвинител во институции, агенции, тела на Европската Унија

Правилник за предлагање, размена и упатување на јавен обвинител во институции, агенции, тела на Европската Унија  

Кривичен законик

Пречистен текст (заклучно со „Службен весник на РМ“ бр.55 од 2013) Изменувања и дополнувања на Кривичниот законик: „Службен весник на РМ“ бр.82 од 5.06.2013 „Службен весник на РМ“ бр.28 од 6.02.2014 „Службен весник на РМ“ бр.14 од 24.01.2014 „Службен весник на РМ“ бр.27 од 5.02.2014 „Службен весник на РМ“ бр.115 од 1.08.2014 „Службен весник на РМ“ … ПовеќеКривичен законик