Закони

Закон за јавнообвинителска служба

„Службен весник на РМ“ бр.62 од 20.04.2015 
Изменувања и дополнувања на Законот за јавнообвинителска служба:
„Службен весник на РМ“ бр. 231 од 31.12.2015
„Службен весник на РМ“ бр. 11 од 25.01.2016