Закони

Закон за платите на јавните обвинители

„Службен весник на РМ“ бр.153_од 23.12.2009
Изменувања и дополнувања на Законот за платите на јавните обвинители:
„Службен весник на РМ“ бр.67 од 14.05.2010
„Службен весник на РМ“ бр.231 од 31.12.2015