Финансиски извештаи

Финансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство на Република Македонија

ОДЛУКИ: ОДЛУКА за прифаќање на годишна сметка Одлука за парични средства Одлука за материјални и нематеријални средства Одлука за ситен инвентар ИЗВЕШТАИ: Извештај за финанскиско работење на ЈОРМ Извештај за материјални и нематеријални средства Извештај за ситен инвентар Даночен биланс за оданочување на добивка Бруто биланс завршна сметка Биланс на состојба Приходи и расходи Структура ... Повеќе