Вишо јавно обвинителство – Битола

                  Адреса: Булевар “1-ви Мај” бб 7000 Битола

                телефон: +389 047 239 368

             Факс: +389 047 242 882

Вишото јавно обвинителство – Битола е основано во 1945 година како Окружниот јавен обвинител – Битола. Вишото јавно обвинителство – Битола функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Битола, во негова надлежност е надзорот на работата на ПЈО Битола, ОЈО Прилеп, ОЈО Охрид, ФЈР Струга и ОЈО Ресен. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Македонија кој врши надзор над работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавни обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство – Битола

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство – Битола

2,598 total views, 2 views today