Вишо јавно обвинителство Битола

                  Адреса: Булевар “1-ви Мај” бб 7000 Битола

                телефон: +389 047 239 368

             Факс: +389 047 242 882

Вишото јавно обвинителство Битола е основано во 1945 година како Окружниот јавен обвинител – Битола. Вишото јавно обвинителство Битола функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Битола, во негова надлежност е надзорот на работата на ПЈО Битола, ОЈО Прилеп, ОЈО Охрид, ФЈР Струга и ОЈО Ресен. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор над работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавни обвинители.

Годишна сметка на Вишото јавно обвинителство Битола за 2018 година

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство Битола

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство Битола

3,046 total views, 7 views today