Вишо јавно обвинителство Гостивар

Вишо јавно обвинителство Гостивар

Вишото јавно обвинителство Гостивар е основано во 2007 година со Законот за јавното обвинителство, како резултат на потребата од следење на организацијата на судот. Во надлежност на ВЈО Гостивар е надзорот на работата на ОЈО Тетово, ОЈО Гостивар, ОЈО Кичево и ОЈО Дебар. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор над работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавни обвинители.

Фаик Арслани

Нухи Јусуфи

Вјолца Елмази

Деса Пауновска

Диљавер Бектеши

Џелал Хусмани

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Живко Брајкоски бр.1, 1230 Гостивар

телефон: +389 042 271 099

Факс: +389 042-271-099 локал 102