Вишо јавно обвинителство Битола

Вишо јавно обвинителство Битола

Вишото јавно обвинителство Битола е основано во 1945 година како Окружниот јавен обвинител – Битола. Вишото јавно обвинителство Битола функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Битола, во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Битола, ОЈО Прилеп, ОЈО Охрид, ОЈО Струга и ОЈО Ресен. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор над работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавни обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

 Адреса: Булевар “1-ви Мај” бб 7000 Битола

                телефон: +389 047 239 368

             Факс: +389 047 242 882