Вишо јавно обвинителство Штип

Вишо јавно обвинителство Штип

Вишото јавно обвинителство Штип е основано 1946 година. Вишото јавно обвинителство Штип функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Штип, во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Штип, ОЈО Струмица, ОЈО Кочани, ОЈО Делчево, ОЈО Берово, ОЈО Радовиш и ОЈО Свети Николе. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Ристо Бојаџиски

Даница Монева

Анита Поп Методиева

Стевчо Донев

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Ген. Михајло Апостолски бр.18, 2000 Штип

телефон: +389  032 391 024

факс: +389  032 391 033; 032 393 455