Вишо јавно обвинителство Скопје

Вишо јавно обвинителство Скопје

Вишото јавно обвинителство Скопје е основано во 1945 година. Вишото јавно обвинителство Скопје функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Скопје. Во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Скопје, ОЈО Велес, ОЈО Куманово, ОЈО Кавадарци, ОЈО Гевгелија и ОЈО Крива Паланка. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Мустафа Хајрулахи

Наталија Тасевска

Валентина Стојановска

Елвин Вели

Соња Симовска

Елизабета Ристевска

Диљавер Бектеши

Јован Цветановски

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 32 19 840

телефон во архива: +389  02 32 19 840 локал 1501

  факс: +389   02 32 30 651

Соопштенија од обвинителството