Панта Илиев

Панта Илиев

8-245x300Роден е 1918 година во с. Блатец-кочанско.

Во перидот од 1949-1954 година ја извршува функцијата Окружен јавен обвинител во Штип, по што работи во Јавното правобранителство на Македонија (1956-1960).

Функцијата Јавен обвинител на Народна Република Македонија ја извршува од 1960 -1967 година. Од формирањето на Судот на здружен труд работел како судија.