ПОРАНЕШНИ ДРЖАВНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

ПОРАНЕШНИ ДРЖАВНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Прв јавен обвинител на Македонија. Роден 1916 година во Велес. Дипломирал на Правниот факултет во Белград 1939 година. Во неговото богато работно искуство се вбројуваат следните работни задачи што ги извршувал – помошник на Повереникот за внатрешни работи при АСНОМ, војно судски истражител – обвинител во Вишиот воен суд при Главниот Штаб на НОВ и ПОЈ на … Повеќе

 Роден 1912 година во Ресен. Дипломирал на Ветеринарниот факултет во Загреб. Во текот нa 1944 годинa Миљовски стaнaл секретaр нa Иницијaтивниот одбор зa свикувaње нa АСНОМ. Учествувал на Првото заседание на АСНОМ и е избрaн е зa член нa Президиумот нa АСНОМ. За јавен обвинител на Народна Република Македонија е именуван на 1.05.1945 година. На оваа … Повеќе

Роден 1914 година во Кочани. Дипломирал на Правниот факултет во Белград 1940 година. Бил член на АСНОМ и организатор на НОО во Кочани во 1944 година. Во 1945 година бил именуван за Окружен јавен обвинител, а потоа и за Помошник на јавниот обвинител на Народна Република Македонија. Бил и народен пратеник во Уставотворното собрание на … Повеќе

Роден е 1920 година во Неготино. Дипломирал и докторирал на Правниот факултет во Белград. Во неговото богато работно искуство се вбројуваат следните работни задачи што ги извршувал: директор на подружницата „Танјуг“ за македонија, секретар на Претседателството на Народната власт, началник на Одделението за печат на Претседателството на Народната влада. Во 1945 е назначен за Народен … Повеќе

Роден 1917 година во Штип. Дипломирал на Правниот факултет во Белград 1940 година. Во периодот 1945/6 бил Окружен јавен обвинител за тетовскиот округ, по што бил назначен за Окружен јавен обвинител штипскиот округ, а подоцна за скопскиот. Функцијата Помошник јавен обвинител ја извршува од 1947-1951 година. За Јавен обвинител на Народна Република Македонија е именуван … Повеќе

Роден e 1915 година во с. Галичник. Дипломирал на Правниот факултет во Белград 1939 година. Во неговото богато работно искуство се вбројуваат следните работни задачи што ги извршувал Јавен обвинител во Јавното обвинителство за округ – Скопје (1946-1949), Јавен обвинител во Јавното обвинителство за област Гостивар (1950), Јавен обвинител во Јавното обвинителство во град и … Повеќе

Роден е 1918 година во с. Блатец-кочанско. Во перидот од 1949-1954 година ја извршува функцијата Окружен јавен обвинител во Штип, по што работи во Јавното правобранителство на Македонија (1956-1960). Функцијата Јавен обвинител на Народна Република Македонија ја извршува од 1960 -1967 година. Од формирањето на Судот на здружен труд работел како судија.

Роден е 1917 година во Штип. Дипломирал на Правниот факултет во Белград. За Јавен обвинител на Социјалистичка Република Македонија е именуван 1967 година и на оваа функција останува до 1975 година кога е избран за судија на Уставниот суд на Социјалистичка Република Македонија.

Роден е 1925 година во Неготино. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје 1963 година. Работел во Окружното јавно обвинителство во Штип (1950-1952), бил избран за Околиски јавен обвинител во Кавадарци (1952-1955), Заменик на Окружен јавен обвинител во Тетово (1955-1957), од 1967 година ја извршувал функцијата на Заменик на јавен обвинител на Социјалистичка Република Македонија. За … Повеќе

Роден е 1935 година во Охрид. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје 1959 година. Во јавно обвинителската работа е од 1967 година кога е назначен за Заменик на јавниот обвинител во Општинското јавно обвинителство во Охрид,  по што е именуван за Општински јавен обвинител во Охрид (1969-1974), а подоцна и за Окружен јавен обвинител во … Повеќе

Роден е 1936 година во с.Галичник. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје 1963 година. Во периодот од 1965-1969 година извршувал функција на Општински јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство во Скопје, а подоцна е назначен за Заменик на окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје (1970-1984), по што е именуван за Окружен јавен … Повеќе

Роден е 1949 година во с.Долненци – Демир Хисар. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1972 година. Во 1976 година е именуван за Заменик на општинскиот јавен обвинител во Скопје, а 1984 година за Заменик јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје. Бил Потсекретар на Службата за државна безбедност во Министерството за внатрешни … Повеќе

Роден е во 1952 година во градот Џорџонов во Полска. Дипломирал на правниот факултет во Скопје. По завршувањето на високото образование повеќе години работел како истражен судија во Основниот суд Скопје-2. Во 1999 година е  именуван за Јавен обвинител на Република Северна Македонија. Оваа функцијата ја извршувал до 2002 година. Како Јавен обвинител на Република … Повеќе

Роден е во 1950 година во Битола. Дипломирал 1978 година на Правниот факултет во Скопје. Извршувал повеќе јавни функции во сферата на судството, бил и претседател на Основниот суд во Битола. Во 2003 година од страна на Собранието на Република Северна Македонија беше избран за Јавен обвинител на Република Северна Македонија. Функцијата државен јавен обвинител ја … Повеќе

Роден е 1960 година во Велес. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје (1986), по што го положил и правосудниот испит. Од 1989 до 1997 година работел како приправник и стручен соработник во Општинскиот суд – Скопје, по што станува заменик-обвинител во Основното јавно обвинителство – Скопје каде бил ангажиран на кривични предмети од целата првостепена … Повеќе

 Марко Зврлевски е роден на 04.12.1960 година во Дебар. Основно и средно образование завршува во Скопје. Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во  Скопје, по што го положува и правосудниот испит. Посетувал постдипломски студии од областа на граѓанското право на Правниот факултет – Јустинијан Први при Универзитетот „Свети Кирил … Повеќе

Љубомир Јовески беше избран за Јавен обвинител на Република Северна Македонија на 25.12.2017 година, а функцијата ја извршуваше до 25.12.2023 година. Тој е роден на 03.01.1954 година во с. Долгаец, прилепско. Средно образование завршил во гимназијата „Цветан Димов“ во Скопје, а на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје дипломира во 1978 … Повеќе