Вишо јавно обвинителство Скопје

Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 32 19 840

телефон во архива: +389  02 32 19 840 локал 1501

  факс: +389   02 32 30 651

Вишото јавно обвинителство Скопје е основано во 1945 година. Вишото јавно обвинителство Скопје функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Скопје. Во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Скопје, ОЈО Велес, ОЈО Куманово, ОЈО Кавадарци, ОЈО Гевгелија и ОЈО Крива Паланка. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Вишото јавно обвинителство Скопје за 2018 година

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство Скопје

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство Скопје

4,550 total views, 6 views today