Вишо јавно обвинителство – Скопје

Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 32 19 840

телефон во архива: +389  02 32 19 840 локал 1501

  факс: +389   02 32 30 651

Вишото јавно обвинителство – Скопје е основано во 1945 година. Вишото јавно обвинителство – Скопје функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Скопје. Во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Скопје, ОЈО Велес, ОЈО Куманово, ОЈО Кавадарци, ОЈО Гевгелија и ОЈО Крива Паланка. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство - Скопје

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство – Скопје

3,322 total views, 10 views today