Вишо јавно обвинителство Скопје

Вишо јавно обвинителство Скопје

Вишото јавно обвинителство Скопје е основано во 1945 година. Вишото јавно обвинителство Скопје функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Скопје. Во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Скопје, ОЈО Велес, ОЈО Куманово, ОЈО Кавадарци, ОЈО Гевгелија и ОЈО Крива Паланка. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Северна Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Мустафа Хајрулахи

Наталија Тасевска

Момир Маричиќ

Шабани Бари

Валентина Стојановска

Азис Шакири

Елвин Вели

Соња Симовска

Елизабета Ристевска

Диљавер Бектеши

Јован Цветановски

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 32 19 840

телефон во архива: +389  02 32 19 840 локал 1501

  факс: +389   02 32 30 651

Соопштенија од обвинителството