Prokuroria Themelore Publike Kavadar

Prokuroria Themelore Publike Kavadar

Prokuroria Themelore Publike Kavadar është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Kavadar dhe Negotinë. Nga 1 janari 2020, në përputhje me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin të  ligjit për gjykatat “gazeta Zyrtate e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19 Prokuroria Themelore Publike Kavadar ka zgjeruar kompetencën.   Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shkup, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Elizabeta Misheva Jordanova

Vesna Naumova Anastasova

Krste Kulev

Dimitar Nacev 

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Edvard Kardel p.n., 1430 Kavadar

Telefoni: +389   043 415 115

Faksi: +389  043 412 701